Nieuwsbrief mei 2022 - Extra Nieuwsbrief ivm ALV 19 mei

Extra Nieuwsbrief ivm Extra Ledenvergadering 19 mei a.s.

Op donderdag 19 mei a.s. wordt er een Extra Ledenvergadering gehouden over de voorgestelde aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze keer hebben we niet de helft van het aantal leden nodig om te kunnen stemmen. Wel kan tot een Statutenwijziging pas worden besloten als 2/3 van de uitgebrachte stemmen hiermee instemt. 

Er zijn een aantal leden die zich heel sterk maken om gelijk met deze statutenwijziging het stemmen per volmacht toe te voegen aan de voorgestelde wijzigingen. Het Bestuur heeft dit uitgebreid besproken en hier lang over nagedacht. Uiteindelijk is het standpunt van het Bestuur om dit niet mee te nemen in de voorgestelde Statutenwijzigingen. De reden is o.a.:

  • Het Bestuur constateert dat het steeds lastiger wordt om de betrokkenheid van onze leden bij de vereniging vast te houden. Op dit moment komen tussen de 40-60 mensen naar een Ledenvergadering (10-15%). Ze praten mee over de voorstellen en argumenten en doen dan pas mee aan een eventuele stemming. Indien leden kunnen stemmen bij volmacht zal de opkomst voor een ALV nog lager worden en zullen niet alle besproken argumenten of laatste aanpassingen worden meegenomen door de volmachtstemmer.
  • Het wordt een behoorlijke en intensieve administratie om het stemmen per volmacht op een ALV toe te passen. Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers en kan deze administratieve last er niet bij hebben. 
Alle documenten kunt u vinden via de Website onder Mijn-Captain. 

Wij hopen u te zien op donderdag 19 mei om 20.00 uur in het theater “Twee Hondjes” in Hellevoetsluis, waar we nog uitgebreid op de voorgestelde veranderingen en het stemmen per volmacht zullen terugkomen. 

Jongerentochten op zee met Youth Sailing Foundation 

Een aantal schippers van onze vereniging doen met hun schip al enige jaren mee aan de zeiltochten via de Youth-Sailing-Foundation. Ook dit jaar gaat deze Stichting weer van start en wel met een DUBBELSLAG. 

  • op zaterdag 4 juni een tocht met zeegaande jachten van plm 40 zeemijl rond het Lichtplatform Goeree (een tocht van zo’n 40 zeemijlen, inschepen op de avond van 3 juni);
  • op zaterdag 18 juni een opstapdag op ms Zeefakkel, van de Zeekadetten Hellevoetsluis: kennismaken met Jeugdwatersport op alle boten van de Zeekadetten en de Jeugdzeilers van het Haringvliet.
Jongeren voor deze tocht komen van de watersportverenigingen, de Zeekadetten en via het jeugdwerk Hellevoetsluis.

De ervaring is, dat een mix van jongeren die al wat kennis van een boot hebben en jongeren voor wie dit allemaal nieuw is, het beste werkt. Ze leren van elkaar. 

In de Bijlage van deze Nieuwsbrief treft u de Flyer van de Youth Sailing Foundation.  

Voor informatie:  Henne Pauli, voorzitter YSF, info@hennepauli.nl  06 51 393 309

Bijlage: 2022-combi-zeefakkel-en-zeedoop-flyer
 

Nieuwsbrief mei 2022 - Extra ALV ivm aanpassen Statuten

Komt allen naar de Extra Algemene Ledenvergadering donderdag 19 mei a.s.

Om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli 2021 in werking is getreden, heeft het bestuur een voorstel voor het aanpassen van de statuten opgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 april j.l. waren er helaas onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig, om de door het bestuur voorgestelde aanpassingen van de statuten van de vereniging in stemming te brengen.
 
Daarom moet er een tweede algemene ledenvergadering bijeen geroepen worden (uiterlijk binnen 4 weken), om een besluit te nemen over het voorstel. In deze extra vergadering kan besloten worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 
Omdat de statuten de grondslag vormen voor de wijze waarop onze vereniging is georganiseerd en de verantwoordelijkheden zijn geregeld, is het van groot belang dat zoveel mogelijk leden hierover hun stem uit brengen.
 
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om naar deze extra ALV te komen!
 
De vergadering wordt op donderdag 19 mei gehouden om 20:00 uur in Theater Twee Hondjes, Opzoomerlaan 106 in Hellevoetsluis.
 
Alle documenten betreffende het voorstel vindt u op de website van de vereniging onder Mijn Captain: Mijn-Captain Login
 
In Mijn Captain vindt u ook de agenda voor de AVL van 19 mei en de notulen van de ALV van 28 april j.l.
 
Voorafgaand aan de stemming (die schriftelijk zal worden gehouden), zal er een inhoudelijke toelichting worden gegeven over de voorgestelde wijzigingen van de statuten.
 
Na afloop van deze extra ALV zal er voldoende gelegenheid zijn om onder het genot van een drankje in de foyer van het theater met elkaar na te praten.

Nieuw 06-nummer voor openen Toegangshek Heliushaven

Bij het verzenden van de nieuwe “druppels”, die toegang geven tot o.a. het sanitair in ons verenigingsgebouw: De Bonte Os, werd ook een briefje meegestuurd waarop een nieuw telefoonnummer staat vermeld voor het openen van het toegangshek van de Heliushaven, als je met de auto naar binnen wilt.

Dit nummer: 06-58071256 werkt alleen als het nummer van de beller geregistreerd staat in het bestand met toegangsgemachtigden.

Per zondag 1 mei j.l. is dit nieuwe nummer in gebruik genomen!  

Nieuwsbrief maart 2022 - Informatieavond Golfbreker Heliushaven

Informatieavond Golfbreker Heliushaven

Op 30  maart 2022 om 20:00 uur is er in de foyer van het Theater “Twee Hondjes” aan de Opzoomerlaan 106 een informatie-avond voor de leden van WSV Haringvliet over de mogelijkheden en de kosten van een nieuw aan te leggen golfbreker in de Heliushaven. Dit is een initiatief van alle vier havens in de Heliushaven.  Op het besloten gedeelte van “Mijn-Captain” van onze vereniging, die alleen voor leden toegankelijk is, kunt u de achterliggende documenten lezen. Het besluit over een golfbreker komt ter stemming op de Algemene Ledenvergadering van 28 april a.s.

Wij nodigen u van harte uit voor deze informatie-avond op 30 maart 2022 om 20.00 uur in Theater “Twee Hondjes” in Hellevoetsluis. 

Sluis Kanaal door Voorne

Het was te verwachten dat de werkzaamheden aan de brug bij de sluis aan het Kanaal door Voorne vertraging zou oplopen. De reparatie van de brug duurt, voor zover bekend,  tot 22 april. Maar het goede nieuws is dat de brug en sluis op 26 maart, tussen 10.00 en 16.00 uur, de dag dat onze boten vanaf de wal weer in het water gaan, geopend kan worden voor de recreatievaart. 

Ook met de Paasdagen kan men mogelijk gebruik maken van de sluis omdat de tijdelijke voetgangersbrug voor die tijd definitief wordt verwijderd. Maar natuurlijk wel tevoren bellen naar de sluiswachter op nummer 06 – 462 11 635.

Met de ligplaatshouders uit het Kanaal, die momenteel op de kant staan in de Heliushaven, zullen we voor de periode vanaf de tewaterlating op 26 maart a.s. eventueel nog afspraken maken over een tijdelijke ligplaats in de Heliushaven tot dat zij naar het kanaal kunnen terugkeren.  

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De WBTR, waar we eerder in het Bestek en vorige ALV’s al over gesproken hebben, vereist dat we onze Statuten en daarbij het Huishoudelijk Reglement gaan aanpassen. Dit betekent een beter en transparanter beeld naar onze leden en duidelijk omschreven verantwoordelijkheden van de Bestuursleden in de Statuten.   

Een wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, evenals een “Leeswijzer” bij deze nieuwe documenten zijn te lezen in “Mijn-Captain”.  

Een druppel in plaats van Sep-key /sleutel voor toegang tot de beide havens

Aan het tijdperk van de Sep-key en een sleutel als toegangsmogelijkheid tot onze havens is een einde gekomen. Zeker het systeem van de Sep-key is ernstig verouderd en we krijgen hier bij storing geen ondersteuning meer voor.

De nieuwe toegang is een zogenaamde “druppel” die toegang geeft tot de beide havens. De druppel is gekoppeld aan e-captain en verschaft je de toegang tot onze beide havens. Is iemand geen lid meer dan wordt de toegang vanzelf geblokkeerd. 

Dit betekent voor toegang tot de Heliushaven: 
  • Slagboom werkt via druppel, telefoonnummer (zoals nu) of via de code voor het loop/fiets hek (ook voor passanten) 
  • Toiletgebouw werkt via druppel of met een toegangscode.
  • De Bonte Os is voor meerderjarige leden toegankelijk tussen 06:00 en 20:00. 
Dit betekent voor de Kanaalhaven:
  • Toegangshek Kanaal werkt via de nieuwe druppel. (Gedacht wordt nog over een mogelijke toegangscode voor b.v. passanten. 
  • Arendsnest kan via de druppel geopend worden. 
  • Toiletgebouw is altijd open (behalve in de winter).
Omruilen sep-key en sleutels voor druppel:

De nieuwe toegangsdruppel zal per post worden opgestuurd aan alle betalende leden en zal in rekening worden gebracht. Zo heeft iedereen direct toegang tot onze havens.

Bij onze  havenmeester Aad Driessen kunt u de oude sep-key (Heliushaven) of de toegangssleutel Kanaal) inleveren. De borg wordt dan door de administrateur naar uw rekeningnummer teruggestort. De nieuwe druppel kost € 7,50 per stuk en in overleg met Aad kunt u meerdere exemplaren krijgen. 

De nieuwe druppels worden geregistreerd en iedere toegang wordt in het systeem gelogd om misbruik te voorkomen.

Voor het Kanaal betekent dit dat alleen de borg voor de verstrekte en registreerde sleutel wordt terugbetaald. Dus natuurlijk geen terugbetaling voor zelf bijgemaakte sleutels van het toegangshek.  
 

Nieuwsbrief april 2022 - Bericht van de Evenementencommissie

De Openingstocht 22-24 april

18  boten hebben zich op gegeven voor de Voorjaarstocht naar de Veerhaven in Rotterdam. Ter verduidelijking er mogen ook motorboten mee en er vaart een groep binnendoor. Buitenom varen gaat alleen door als de weersomstandigheden het toelaten.  Buitenom is de afstand  ongeveer 40 mijl, binnendoor 25 mijl. 
 
Vanwege het tij zal de groep buitenom zaterdag vroeg in de sluis in Stellendam moeten liggen. Vrijdagavond 22 april  zullen we alle deelnemers  informeren op een palaver om 20.30 uur in de Bonte Os  en ook zal dan de  beslissing genomen worden of de groep buitenom ook werkelijk buitenom gaat.   
 
Op zaterdagmiddag vindt  in de Veerhaven een steigerborrel plaats en nuttigen wij een gemeenschappelijke maaltijd in een restaurant, daar vlak bij.       
 
Zondagochtend varen we weer terug. We hebben gereserveerd voor maximaal 25 boten in de Veerhaven in Rotterdam. Dus er is nog plaats voor  7 boten. Geef u op per mail bij evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl
 
Wij zien in uw aanmelding graag terug het type boot, binnendoor of buitenom en het aantal mensen aan boord. Dit laatste in verband met de catering.   
 
KANAALLIGGERS: LET OP: De Sluis door Voorne wordt bediend in het Paasweekend (15 t/m 18 april) van 8-16 uur. Na de Paasdagen wordt de val van de brug teruggeplaatst en is bediening uiterlijk 22 april weer mogelijk. Het zou dus allemaal kunnen passen om met de tocht mee te doen, maar werkzaamheden kunnen ook uitlopen. In dat geval kunt u beter met de Pasen al door de sluis naar het Haringvliet varen. 
 

Jubileumactiviteiten 25 juni

Jeugdactiviteiten
 
Tijdens de (uitgestelde) jubileumviering  worden er ook activiteiten op de kant en op het water voor de jeugd gepland. Heeft u ideeën, meldt u deze dan aan de evenementencommissie via e-mailadres:  evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl
 
Admiraalvaren
 
Een van de activiteiten, die we ook willen organiseren is Admiraal-varen. Dit betekent dat we met een afvaardiging van 1 tot 5 boten per steiger, bemant door leden van die steiger, zouden willen zien. Dit mogen zeilboten, maar ook motorboten zijn. Deze delegaties zullen zich varend in flottielje presenteren aan de voorzitter ( de admiraal) en de andere leden die zich bij hem voegen op het havenhoofd. We hebben 8 steigers en daarnaast 2 steigers uit het Kanaal, t.w. Noord en Zuid. Dit betekent in totaal 10 steigers en dus 10 delegaties. Wij zullen mensen van de steigers gaan benaderen met het verzoek of ze met hun steigergenoten een Admiraal-vaart willen organiseren. 
 
We gaan opnames maken en er is een attentie voor de steiger met de ludiekste aanwezigheid.
 
Gelijk Finish Race (GFR.)
 
Na het admiraal-zeilen zal de Gelijke Finish Race (GFR) starten. Het concept is dat er een baan wordt uitgezet en voor alle deelnemende schepen een gelijke finish tijd wordt berekend. Daarna wordt op basis van de handicap uitgerekend, hoe lang een ieder er over doet. Deze tijd afgetrokken van de finishtijd is je start tijd. De eerste starttijd is ruim na het admiraal-zeilen.
 
Het Feest.
 
Na een borrel zullen we maaltijd verzorgen met foodtrucks om daarna  los te gaan.
 
Oproep, oproep:
 
We kunnen niet zonder vrijwilligers op de dag , een ieder die de 25ste mee wil helpen, graag zich aanmelden bij  evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl      
 

Havenkampioenschap zaterdag 27 augustus

De 3 wedstrijdleiders van de 3 verenigingen zijn druk bezig  om een gemeenschappelijk      kampioenschap te organiseren. Dit zal in het teken staan van de verbroedering.     
 
We gaan op 2 banen varen. 1 baan voor de snelle boten en 1 baan voor de 2 langzamere klassen     . We varen onder SW. Dit betekent, dat we 3-klasse winnaars hebben. Om de uiteindelijke individuele haven-kampioen te vinden, wordt aan het einde van de dag een Optimisten-race gehouden, waar de 3 stuurmannen uit de 3 klasses tegen elkaar mogen varen.  In de geest van de verbroedering is bepaald dat we geen  protestcommissie hebben. Eventuele problemen moeten onder een biertje door de deelnemers zelf  worden opgelost     .
 
Het palaver zal in de ochtend zijn bij het clubhuis van Hellevoetsluis en de uitreiking met de      verbroederingborrel zal door WSV Haringvliet worden geregeld. De inschrijving start in mei.
 
Kees Boon, namens  WSV Hellevoetsluis,
 
Ruud Hardenbol, namens WSV Helius,
 
Bram Sprij, namens  WSV Haringvliet,
 

Havenmeester over druppels en Groenploeg

Nav berichten dat het oude Heliuspoort-nummer niet meer zou werken, kan ik meedelen dat de Helius poort nog gewoon met het oude nummer open gaat voor die mensen op wiens naam nog geen druppel staat geregistreerd.  Tevens kan het nieuwe nummer 06 - 58 07 12 56 worden gebruikt voor degenen die een druppel hebben en van wie het telefoonnummer in e-captain bekend is. 
 
Er zijn nu 325 druppels ingevoerd, maar dit betekent veel invoer- handelingen in de systemen met telefoonnummers en partners. Het invoeren kost enorm veel tijd, maar als deze zijn ingevoerd dan is het vervolgens makkelijk bij te houden. Eind van deze maand moet iedereen een druppel hebben.
 
Om met een druppel het toegangshek te openen (zowel Helius als Kanaal) moet deze met de achterzijde (platte kant) voor de cijfers 5-6-7-8 worden gehouden. Dus in het midden van het toetsenbord en NIET onderin. In de Bijlage van deze Nieuwsbrief is een foto meegestuurd hoe deze moet worden aangeboden.
 
“Groenploeg” ipv zelfwerkzaamheid. 
 
Voor de zomer moet er een “groenploeg” worden opgesteld, voor de klusjes die de zelfwerkzaamheid in de winter niet kan doen. Wil je voor deze “groenploeg” worden ingedeeld, naam dan contact op met de havenmeester op nummer 06 - 36 32 48 65 . Je kan dan uit de lijst winter-zelfwerkzaamheid worden gehaald en je wordt dan ingezet voor kleine werkzaamheden, zoals gras maaien, heg knippen, snoeiwerk, terrein schoonhouden etc. 

Bericht van het Bestuur

Wij brengen in herinnering dat er op 28 april om 20:00 uur een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de grote zaal van Theater 2 Hondjes in Hellevoetsluis. Belangrijke onderwerpen, zoals een nieuwe Golfbreker in de Heliushaven en aanpassing van de Statuten staan op de agenda. Meer leest u hierover in het Bestek.
 

Bericht vanuit het Kanaal

Een nieuwe AED is in gebruik genomen en staat in het kastje bij de ingang kantine. Het toegangshek van het Kanaal en het Arendsnest zijn te openen met de nieuwe druppel.
 

Nieuwsbrief februari 2022 - Golfbreker Heliushaven

Beste leden,
 
Over de afgelopen jaren is het onderwerp “Golfbreker” voor de westelijke zijde van de Heliushaven vaker aan bod gekomen. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is gemeld dat met name bij onze buurverenigingen urgentie wordt ervaren en dat nadere oriëntatie plaatsvond.
 
Golfbrekers zijn er in diverse soorten en maten. Voor de Heliushaven zijn zowel vaste als drijvende varianten in overweging genomen. In vaste uitvoering in een gestorte variant en een “schutting” variant. De laatste uitvoering is ook in gebruik aan de oostzijde van de haveningang, voor Marina Cape Helius.
 
Door WV Helius en WV Hellevoetsluis is aangegeven dat hun voorkeur een vaste golfbreker in “schutting” uitvoering heeft. De redenen die hiervoor zijn opgegeven, zijn onder meer:
• verwachte eenvoudiger proces voor verkrijgen van een vergunning;
• verwachte kosten.
Marina Cape Helius heeft kenbaar gemaakt tevens deel te willen nemen in de realisatie van een golfbreker.
 
Voor onze vereniging wordt een positief effect van een golfbreker verwacht op de volgende punten:
• rustiger E-steiger;
• verminderde slijtage aan de steigers;
• het (op termijn) eventueel drijvend kunnen uitvoeren van de G-steiger;
• rustiger liggen aan de buitenzijde van de G-steiger (aantrekkelijker voor passanten).
 
Het bestuur is voorstander van deelname in de realisatie van de golfbreker om de volgende redenen:
• de verwachte positieve effecten van een golfbreker op onze haven;
• inspraak in de uitvoering van de golfbreker;
• solidariteit, wij zijn mede-gebruiker van een haven die als geheel verbetert door een golfbreker.
 
Kanttekeningen zijn er ook te plaatsen, bijvoorbeeld over de gewenst positionering, de maximale hoogte en kosten.
 
Zowel WV Hellevoetsluis en WV Helius hebben recent te kennen gegeven dat zij in hun voorjaars ALV goedkeuring voor de realisatie willen vragen. Realisatie is beoogd tijdens de winter ’22 – ’23.
 
De golfbreker wordt ook in onze voorjaars ALV geagendeerd. Om een en ander nader toe te lichten en u de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen, wordt een informatieavond georganiseerd in de loop van maart. In gesprekken met de andere havens kunnen reacties van leden dan worden meegenomen.
 
Over de exacte datum en tijd van de informatieavond volgt een aparte uitnodiging.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
 
 
Jaap Ruibing
Voorzitter