Bericht van het bestuur - Felix Keller

Vanuit het Bestuur

Het Bestuur kreeg het trieste bericht dat op 10 juli 2019 het erelid Felix Keller is overleden.

De crematieplechtigheid zal gehouden worden op dinsdag 16 juni 2019 om 13.00 uur in het crematorium “De Ommering”, Oprelseweg 3 in Spijkenisse.

Felix heeft een groot aantal jaren het hoofdredacteurschap uitgeoefend. Als bestuurslid had hij een strikt onafhankelijke visie op zaken die de vereniging betroffen en hij was nooit te beroerd zijn standpunt langdurig en indringend te verdedigen. Die onafhankelijke, realistische visie bleek ook meerdere keren tijdens ledenvergaderingen, waar hij het bestuur uit het slop haalde wanneer er een patstelling dreigde.

Felix heeft ook gedurende een lange reeks van jaren de Wedstrijd- en Jeugdcommissie geassisteerd bij het organiseren van wedstrijden door o.a. met zijn schip als start- en finishschip te fungeren.

Het bestuur wenst de familie veel sterkte bij dit verlies.

Het Bestuur
WSV Haringvliet.

Nieuwsbrief juli 2019 - Meerjarenbeleid Vereniging

Van onze Havenmeester

Onze Havenmeester Aad Driessen is sinds kort in het bezit van het BHV- diploma dus in geval van calamiteiten kan hij daarvoor gebeld worden.

Verder liggen op het kantoor van de Havenmeester in de Heliushaven de jaar- stickers klaar voor de jollen, zodat de eigenaren deze kunnen ophalen.

Vergeet u niet als u langer dan 3 dagen weg blijft om dit door te geven aan de Havenmeester. Uw plek kan dan gebruikt worden voor passanten. Het gebruik van stroom door passanten zal met u worden verrekend in de jaarafrekening.

Meerjarenbeleid Vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl

Windturbines

Binnenkort wordt gestart met de plaatsing van 2 kleine Flower-Windturbines in onze Heliushaven. Het contract hiervoor is getekend en de proefopstelling kan gaan beginnen. De opbrengst komt regelrecht naar WSV-Haringvliet.

Nieuwe mensen in Bestuur en Commissies

Gelukkig hebben een groot aantal nieuwe mensen gereageerd op de opengevallen plaatsen in Bestuur en Commissies. Er zitten momenteel nog vacatures in het Kanaal (coördinator Zelfwerkzaamheid) en in de redactie (Illustrator en Advertentiewerving). Reacties graag naar willemen@wsv-haringvliet.nl

In augustus sturen we nog een zomereditie van het Bestek. Verder wensen we iedereen een hele mooie zomer toe met heel veel fijne vaaruren.

Nieuwsbrief mei 2019 - Kosten stijgen 300%

Gracieus laveren de witte zeiltjes over het meer. De lucht is helblauw met her en daar een stapelwolkje. Enkele motorbootjes liggen voor anker of passeren onze haven en voor ons clubhuis op de groene waterkant heeft onze jeugd de grootste waterpret onder leiding van onze zeil-instructeurs. Dat tafereel zal ook deze zomer volop te zien zijn op en rond onze thuishaven.  Maar het plaatje heeft een keerzijde, want in het water maar vooral op de kant en rond het clubhuis laten sommige leden en/of bezoekers een smerige troep achter. Hieronder een aantal recente voorbeelden uit de praktijk:


Afgedankte olie Afgedankte toiletpot Afgedankt zeil Stront in een wasbak
 
Wat je niet wilt aantreffen Olie in de haven door bilgewater pomp

Blijkbaar vinden deze leden en/of bezoekers het normaal dat onze vrijwilligers hun troep wel opruimen. Welnu, dat doen ze keer op keer maar met toenemende afschuw. Zo moesten vrijwilligers al een paar keer in de vuilcontainer kruipen, omdat deze was vastgelopen door bouwafval, dekzeilen, kussens en ander afval dat daar niet in thuishoort! Naast de vele smerige en onnodige problemen wordt onze vereniging nu met een kostenpost opgezadeld. De milieukosten om al die troep af te voeren zijn dit jaar met 300% gestegen! 

Terwijl dat toch echt anders kan en moet!

Wij kunnen en willen als organisatie onmogelijk alles controleren. Wij rekenen erop dat onze leden en watersporters hun verantwoordelijkheid nemen en zelf ook een schone vereniging willen. M.a.w. houdt het sanitair schoon, deponeer het afval na een dagje varen op een juiste manier in de faciliteiten die we hiervoor bieden of neem dat mee naar huis. Grofvuil past niet in onze vuilcontainer, dus breng dat naar het milieustation bij de gemeente. En spreek elkaar erop aan, als je ziet dat anderen rommel achterlaten. Voorkom dat we straks de jaarlijkse contributie moeten verhogen door gestegen milieukosten.

John Roos
Voorzitter WSV Haringvliet
voorzitter@wsv-haringvliet.nl
0031 681430098

Nieuwsbrief juni 2019 - Kwaliteitskeurmerk : “De Blauwe Vlag”

Voorjaarstocht van onze Vereniging

Afgelopen 25 en 26 mei hebben we met ruim 20 boten en bijna 50 mensen onze Voorjaarstocht gehouden naar Willemstad. Een geweldig succes dat zeker een herhaling nodig heeft. In het komende Bestek komen we hier uitgebreid op terug met foto’s en een uitgebreid verslag. Met dank aan de Evenementencommissie.

CWO-waardering

Op 12mei is er voor onze jeugdopleidingen een CWO-controle geweest. Deze is met een “voldoende” gewaardeerd, met een aantal zeer positieve opmerkingen. Klik op de link voor het CWO rapport.

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging

Onze vereniging heeft gekozen voor een stuk preventief beleid en een gedragscode voor onze (vrijwillige) vrijwilligers, samen met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Binnenkort gaan we ook opdragen dat al onze jeugdbegeleiders een VOG dienen te bezitten. Op onze website kunt u de documenten over de gedragscode en het preventief beleid vinden onder Vereniging -> Documenten

Blauwe Vlag voor beide verenigingen

Het Bestuur is er weer trots op dat beide locaties van onze vereniging weer in het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk : “De Blauwe Vlag”. Dank aan alle medewerkers om dit toch maar weer voor elkaar te krijgen.

Mastenberging

Elk jaar is het weer een probleem om de mastenberging leeg te krijgen, omdat deze ruimte benut wordt voor het stallen van jollen. Toch lagen er nog 2 masten langdurig in het rek, waarop geen label was vermeld. Ook liggen er nog masten her en der op het haventerrein van de Heliushaven. De eigenaren dienen zich te melden bij de Havenmeester. Op het niet tijdig weghalen van uw mast staat een boete van 75 Euro.

Met vakantie: geef dit door aan de Havenmeester

Als u met vakantie gaat, geef dit dan door aan de Havenmeester. Uw box kan dan worden gebruikt door passanten, waardoor uiteindelijk er voor de vereniging meer geld binnen komt en uw contributie minder snel verhoogd hoeft te worden.
In de Heliushaven geldt tevens dat het box-plaatje op groen moet worden gezet. Bel/mail een paar dagen voordat U terugkomt, zodat de Havenmeester kan zorgen dat Uw box weer beschikbaar is.

Wsv Haringvliet kiest voor milieu

Lees hier het interview met John Roos uit de Hellevoetse Post.

Nieuwsbrief April 2019 - Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid najaar 2019

De lijst zelfwerkzaamheid najaar 2019 staat op de site (zelfwerkzaamheid), stel u op de hoogte van de datum waarop u bent ingedeeld en noteer de datum in uw agenda. Elk lid heeft de plicht om bij te dragen aan het onderhoud van de havens. Het uit te voeren werk is gepland naar het aantal leden voor die dag. Bij verhindering dient men zelf onderling te ruilen. Zorg dus dat er altijd een vervanger is. De telefoonnummers van de leden zijn te vinden in de bijlage van het bestek “ligplaatsenboekje 2019”.

Aanvangstijd is 08.30 uur einde om 16.00 uur. Neem werk – en regenkleding mee! Verschijnt U niet en heeft U ook niet geruild, dan geldt voor U de afkoopsom vermeldt in de tarievenlijst.

De uit te voeren werkzaamheden zijn bekend bij de dagcoördinator. Als u met iemand heeft geruild graag melden per e-mail aan Kees Walraven (c.walraven@wsv-haringvliet.nl).

N.B. Op 2 en 9 november worden de schepen weer uit het water gehaald. De leden die op die datum ingedeeld zijn worden verzocht om 08.00 uur aanwezig te zijn.

Afkoop Zelfwerkzaamheid

Er bestaat een mogelijkheid dat U de zelfwerkzaamheid afkoopt voor een bedrag van 150 Euro. Vul dan het formulier Afkoop Zelfwerkzaamheid in en stuur dit per mail naar onze administratie.

LET OP: Indien niet is afgekocht en U komt toch niet opdagen op de dag waarop u bent ingedeeld, dan wordt het afkoopbedrag nog eens verhoogd met een boete van 75 Euro.