Nieuwsbrief november 2020 - Verhoging tarieven 2021

Hoewel we beperkte verhogingen wilden doorberekeningen in de vorm van het verhogen van het lidmaatschapsgeld en het kraantarief, zien we nu toch dat we geconfronteerd worden met hogere kosten door de maatregelen die we moeten treffen als gevolg van de tweede coronagolf. Dat is een tegenvaller, maar wel realiteit. De kosten worden vooral gemaakt bij de winterstalling. Daar zien we een kostenverhoging van meer dan 30%. Dat komt omdat we dit werk, door de huidige maatregelen, alleen maar kunnen laten doorgaan als we de werkzaamheden volledig uitbesteden aan een bedrijf. Daarom doen we ook een voorstel om het sta-tarief substantieel te verhogen. Bij de vaststelling van de nieuwe bedragen is er ook goed gekeken welke tarieven gehanteerd worden door andere verenigingen en commerciële havens in de omgeving en dan is de conclusie dat onze vereniging in vergelijking nog steeds een concurrerend tarief kan aanbieden. De tarieven voor liggelden blijven verder ongewijzigd. 
 
Onderstaand zetten we alle verhogingen nog even op een rij:
  • Verhoging van het Lidmaatschap
In het Bestek is al aangegeven dat we de post ‘Algemeen’ meer in balans willen brengen. Het verhogen van de contributie zien we als middel om dat doel te bereiken.
We stellen een verhoging voor van € 20,- voor leden en € 10,- voor jeugd- en gezinsleden. Daarmee komt de contributie voor leden op € 100,- en voor jeugd- en gezinsleden op € 50,-.
 
  • Verhoging van de kosten voor de winterstalling
Ook hier is in het Bestek al aandacht aan gegeven, maar toen was de invloed van de coronamatregelen nog niet helemaal bekend. Inmiddels weten we dat we de werkzaamheden rondom de winterstalling structureel moeten uitbesteden aan een bedrijf.
In het Bestek werd al gesproken van het verhogen van het kraantarief naar € 155,-.
Daarnaast wordt een verhoging van het stageld voorgesteld van € 19,50 naar € 26,-
Deze tarieven zullen pas gaan gelden voor winterstalling 21-22.
 
Met de voorgestelde verhogingen wil het bestuur de opbrengsten (meer) in balans brengen met de uitgaven en is het niet noodzakelijk om een algemene tariefsverhoging van de liggelden door te voeren.
N.B. Deze voorstellen zijn nog niet verantwoord in de begroting van 2021!
 
Door middel van een digitale stemomgeving wordt u binnenkort in de gelegenheid gesteld om op alle door het bestuur voorgestelde zaken te stemmen.